Regulamin


REGULAMIN
SERWISU GWG.pl
prowadzonego przez Spółkę
GIEŁDA WIERZYTELNOŚCI GOSPODARCZYCH S.A.


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.
Zakres Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin został ustalony uchwałą Zarządu Spółki Giełda Wierzytelności Gospodarczych S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Klimczoka 9, zarejestrowanej pod nr 0000403843 w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach.
 2. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego www.GWG.pl.

§2.
Indeks pojęć


Wyjaśnienie pojęć użytych w Regulaminie:
 1. Serwis - witryna internetowa znajdująca się pod adresem http://www.gwg.pl
 2. Administrator - Giełda Wierzytelności Gospodarczych S.A., właściciel Serwisu
 3. Przedsiębiorca - przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U nr 173, poz. 180)
 4. Użytkownik - dowolny podmiot przeglądający zawartość Serwisu
 5. Uczestnik - Przedsiębiorca, który zawarł z Administratorem umowę z uwzględnieniem warunków szczególnych dotyczących Konta "Uczestnik"
 6. Partner - Przedsiębiorca, którego głównym przedmiotem działalności jest obrót wierzytelnościami i windykacja na zlecenie, który zawarł z Administratorem umowę z uwzględnieniem warunków szczególnych dotyczących Konta "Partner"
 7. Oferta - upubliczniona w Serwisie informacja o wierzytelności przysługującej:
  a) Uczestnikowi lub Partnerowi
  albo
  b) innemu podmiotowi, zamieszczona przez Partnera
 8. Dłużnik - Przedsiębiorca, wobec którego przysługuje wierzytelność określona w Ofercie
 9. Konto - część Serwisu udostępniona w sposób autoryzowany wyłącznie jednemu, określonemu Uczestnikowi lub Partnerowi

§3.
Zakres usług i cennik

 1. Serwis umożliwia każdemu Użytkownikowi dostęp do informacji o Dłużnikach i ujawnionych na stronach Serwisu kwotach oferowanych do sprzedaży ich niespłaconych zobowiązań wynikających ze stosunków gospodarczych.
 2. Serwis umożliwia Uczestnikom i Partnerom w szczególności:
  1. zamieszczanie ofert sprzedaży wierzytelności,
  2. nawiązywanie relacji handlowych w celu obrotu wierzytelnościami gospodarczymi lub obsługi wierzytelności gospodarczych,
  3. otrzymywanie rekomendacji wystawianych przez Administratora
 3. Szczegółowy zakres usług i cennik znajdują się na stronach Serwisu.

§4.
Odpowiedzialność Uczestników i Partnerów

 1. Uczestnicy i Partnerzy ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i aktualność zamieszczanych na swoich Kontach informacji. W szczególności dotyczy to informacji o swoim przedsiębiorstwie, Dłużnikach, Ofertach i danych kontaktowych.
 2. Oferty zamieszczane przez Uczestników i Partnerów muszą dotyczyć wierzytelności bezspornych i nadających się do zbycia.
 3. Dane publikowane w Ofertach przez Uczestników i Partnerów nie mogą zawierać informacji o osobach fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Za ewentualne zamieszczanie takich danych pełną odpowiedzialność ponosi Uczestnik/Partner. W przypadku stwierdzenia zamieszczenia takich danych, Administrator zastrzega sobie prawo natychmiastowego ich usunięcia i/lub zablokowania Konta.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Uczestnika lub Konta Partnera, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do aktualizacji lub zmiany nieprawdziwych informacji.
2. ZAWIERANIE I ROZWIĄZYWANIE UMOWY Z ADMINISTRATOREM

§5.
Rejestracja

 1. Dostęp do usług udostępnianych Uczestnikom lub Partnerom wymaga rejestracji w Serwisie i aktywowania usług przez Administratora.
 2. Rejestracji dokonuje:
  1. Użytkownik wypełniając elektroniczny formularz znajdujący się w Serwisie
  2. lub
  3. Administrator na podstawie pisemnego zamówienia złożonego przez Użytkownika w formie listu, faksu lub skanu, na odpowiednim formularzu przygotowanym przez Administratora.
 3. Rejestracja Konta Partner wymaga kontaktu z Administratorem.
 4. Podany podczas rejestracji adres e-mail służy do kontaktu z Administratorem. Użytkownik dokonujący rejestracji oświadcza, że uprawnia Administratora do przesyłania na podany adres informacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu, w tym danych logowania, sprzeciwów składanych przez Dłużników, informacji handlowych o nowych ofertach i promocjach związanych z usługami świadczonymi przez Administratora oraz podmioty z nim współpracujące.

§6.
Opłata aktywacyjna

 1. Korzystanie z usług w ramach Konta Uczestnik wymaga wniesienia opłaty aktywacyjnej, ustalanej przez Administratora, podawanej do wiadomości na stronach Serwisu.
 2. Opłata musi być dokonana przelewem bankowym, przez Przedsiębiorcę, którego dane zostały podane w formularzu rejestracyjnym.
 3. Administrator wystawia fakturę Vat i udostępnia ją na Koncie w formie pliku pdf w ciągu 7 dni od zawarcia umowy
 4. Administrator w ciągu 7 dni od otrzymania wpłaty wystawia fakturę Vat i udostępnia ją na Koncie w formie pliku pdf.
 5. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie pliku pdf (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej [...] (Dz.U. z 2010. Nr 249, poz. 1661).

§7.
Zawarcie umowy

 1. Umowę z Administratorem uważa się za zawartą z chwilą aktywacji usług przez Administratora.
 2. Aktywacja usług poprzedzona jest weryfikacją danych rejestracyjnych przez Administratora.
 3. Umowa Konta Uczestnik zawierana jest na okres 1 roku, natomiast umowa Konta Partner zawierana jest na czas nieoznaczony.
 4. Każdorazowa kolejna aktywacja Konta Uczestnika następuje po uiszczeniu opłaty o której mowa §6.

§8.
Odmowa aktywacji usług i usunięcie Konta

 1. W uzasadnionych przypadkach Administrator zastrzega sobie prawo odmowy aktywacji usług, w szczególności w przypadku, gdy Użytkownik dokonujący rejestracji nie spełnia kryteriów opisanych w Regulaminie.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo usunięcia Konta w przypadku naruszania przez Uczestnika lub Partnera warunków Regulaminu.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy aktywacji usług w ramach Konta Partner w przypadku, gdy działalność prowadzona przez Użytkownika dokonującego rejestracji budzi zastrzeżenia z punktu widzenia zgodności z prawem lub zdaniem Administratora nie spełnia zasad zawartych w Kanonie Dobrych Praktyk Windykacji (dokument znajduje się na stronach Serwisu).
 4. Administrator zastrzega sobie prawo usunięcia Konta Partner w przypadku stwierdzenia, że działalność Partnera jest niezgodna z Kanonem Dobrych Praktyk Windykacji, w szczególności w przypadku powtarzających się zgłoszeń prowadzenia działalności niezgodnie z Kanonem. Administrator podejmuje decyzję po uzyskaniu wyjaśnień Partnera, a w razie nie złożenia wyjaśnień, w terminie 30 dni od przekazania Partnerowi informacji o zgłoszonych zastrzeżeniach.
 5. Administrator usuwa Konto Uczestnik po zakończeniu umowy i braku wpłaty opłaty aktywacyjnej,.
3. RELACJE Z DŁUŻNIKAMI

§9.
Informowanie Dłużników o zamiarze upublicznienia długu

 1. Uczestnik jest zobligowany do powiadomienia Dłużnika listem poleconym o zamiarze upublicznienia w Serwisie wierzytelności, która przysługuje mu od Dłużnika. Powiadomienie, w formie Wezwania do zapłaty, generowane jest automatycznie, z pozycji Schowka udostępnionego na Koncie Uczestnik.
 2. Obowiązek, o którym mowa w pkt. 1 nie dotyczy wierzytelności objętych prawomocnym orzeczeniem sądu.
 3. Administrator nie jest zobligowany do informowania Dłużników o Ofertach zamieszczanych przez Uczestników i Partnerów.

§10.
Uprawnienia Dłużników


Dłużnik nie mający możliwości bezpośredniego kontaktu się z Uczestnikiem lub Partnerem, który upublicznił dotyczącą jego firmy Ofertę, może skontaktować się z Administratorem w celu:
 1. uzyskania kontaktu z Uczestnikiem lub Partnerem
 2. złożenia sprzeciwu co do istnienia lub wysokości zobowiązania

§11.
Składanie sprzeciwów

 1. Administrator rozpatruje wyłącznie pisemną korespondencje od Dłużników, która koniecznie musi zawierać:
  1. pełne dane teleadresowe Dłużnika
  2. podpisy Dłużnika i pieczęć firmową
  3. ID Oferty
 2. W przypadku, o którym mowa w §10 pkt 2 konieczne jest udokumentowanie spłaty lub uzasadnienie sprzeciwu.
 3. Kopia korespondencji otrzymanej od Dłużnika jest niezwłocznie przesyłana przez Administratora do Uczestnika lub Partnera elektroniczną, na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym.

§12.
Obowiązki Uczestników i Partnerów


Po wniesieniu sprzeciwu przez Dłużnika, Uczestnik lub Partner jest zobowiązany do:
- w przypadku, gdy sprzeciw jest zdaniem Uczestnika/Partnera zasadny – do niezwłocznego usunięcia Oferty z Serwisu lub odpowiedniego jej skorygowania;
- w przypadku, gdy sprzeciw jest zdaniem Uczestnika/Partnera nieuzasadniony - potwierdzenia istnienia zobowiązania poprzez przesłanie kopii dokumentów poświadczających istnienie zobowiązania oraz oświadczenia, iż podtrzymuje Ofertę; dopuszczalne jest przesłanie informacji pocztą elektroniczną

§13.
Prawo usunięcia oferty


Brak reakcji Uczestnika/Partnera na sprzeciw w terminie do 14 dni od daty powiadomienia przez Administratora o jego wniesieniu, może spowodować usunięcie Oferty z Serwisu przez Administratora.

4. ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE I TECHNICZNE

§14.
Wymagania techniczne


Korzystanie z zasobów Serwisu wymaga posiadania przeglądarki internetowej i dostępu do internetu.

§15.
Zakłócenia w pracy Serwisu


Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości w działaniu serwera, na którym umieszczony jest Serwis, w tym w szczególności za brak dostępu do Serwisu, awarie, uszkodzenia bądź inne zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, jeśli nieprawidłowości te nie zostały zawinione przez Administratora.

§16.
Wstrzymanie dostępu do Serwisu


Administrator zastrzega sobie prawo do okresowego wstrzymania dostępu do Serwisu w celu przeprowadzenia czynności konserwacyjnych oraz do modyfikacji zakresu świadczonych usług.

§17.
Gromadzenie danych

 1. W celu zapewnienia możliwie najlepszego poziomu merytorycznego oraz funkcjonalnego oferowanych usług, Administrator gromadzi dane dotyczące korzystania i eksploatacji stron internetowych. Dane te nie są związane z konkretną tożsamością.
 2. Gromadzone dane mogą obejmować informacje o każdej wizycie na stronach Serwisu, rodzaju używanej przeglądarki oraz adresie IP.
 3. Strony internetowe Serwisu wykorzystują pliki "cookie", inne technologie analizy danych oraz usługi personalizacji. Wyłączenie obsługi plików "cookie" w przeglądarce internetowej uniemożliwia korzystanie z usług Serwisu.

§18.
Linki internetowe

 1. Serwis może zawierać odnośniki do stron internetowych innych podmiotów. Skorzystanie z tych odnośników powoduje opuszczenie stron internetowych Serwisu.
 2. Administrator nie monitoruje zawartości stron internetowych innych firm, do których prowadzą odnośniki, nie kontroluje tych stron, ani nie bierze za nie jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 3. Korzystając odnośników do innych stron internetowych Użytkownik działa wyłącznie na swoją odpowiedzialność.

§19.
Zabezpieczenie danych


Dla zapewnienia właściwego poziomu zabezpieczeń danych zawartych na nośnikach elektronicznych, Administrator określa możliwe sposoby zabezpieczeń, w szczególności szyfrowanie danych z użyciem certyfikatów

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I ICH OCHRONA

§20.
Dane osobowe Uczestników i Partnerów

 1. Administratorem danych osobowych zarejestrowanych użytkowników jest Giełda Wierzytelności Gospodarczych SA, NIP 6342801634, adres elektroniczny: biuro@gwg.pl.
 2. Dane osobowe zarejestrowanych użytkowników przetwarzane są przez Giełdę Wierzytelności Gospodarczych S.A. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), zwanego dalej „RODO” tj.: w oparciu o udzieloną zgodę, konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie zarejestrowanego użytkownika, konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora takich jak np. udzielanie odpowiedzi
 3. Dane osobowe Uczestników i Partnerów przetwarzane są w następujących celach: zawarcia i realizacji umowy, prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, sprzedaż produktów i usług oferowanych przez Administratora, prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez Administratora samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, dochodzenie roszczeń, archiwizacja, udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski, prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 4. Potencjalnymi odbiorcami danych osobowych zarejestrowanych użytkowników są wszyscy użytkownicy korzystający z portalu.
 5. Administrator może przekazywać dane osobowe zarejestrowanych użytkowników następującym podmiotom: procesorom w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi w imieniu spółek, podmiotom współpracującym oraz kontrahentom, firmom pocztowym, które będą dostarczać przesyłki, współpracującym z Administratorem kancelariom prawnym, podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe co do zasady nie są przekazywane państwom trzecim. Przekazanie danych osobowych zarejestrowanych użytkowników państwom trzecim (w tym z poza obszaru EOG) może jednak nastąpić w szczególności, gdy Administrator utrzymuje swoje zasoby danych i ich kopie na serwerach podmiotów trzecich znajdujących się w państwach trzecich.
 7. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, zarejestrowany użytkownik posiada prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody.
 8. Zarejestrowany użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Okres przetwarzania danych osobowych zarejestrowanych użytkowników jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe zarejestrowanych użytkowników będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości); okres, przez jaki są świadczone usługi; okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora; okres, na jaki została udzielona zgoda.
 10. Zarejestrowany użytkownik ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

§21.
Dane osobowe Dłużników

 1. Administratorem danych osobowych Dłużnika jest każdorazowo Uczestnik lub Partner, a nie Giełda Wierzytelności Gospodarczych SA.
 2. Zgoda Dłużnika na przetwarzanie danych osobowych nie jest wymagana. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Dłużnika bez jego zgody jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Dłużnika następuje w celu umożliwienia zarejestrowanym użytkownikom GWG (Uczestnikom lub Partnerom) poinformowania potencjalnych nabywców wierzytelności o elementach przedmiotowych i podmiotowych konkretnych wierzytelności.
 4. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Dłużników będących osobami fizycznymi następuje każdorazowo w oparciu o zawartą między zarejestrowanym użytkownikiem a Administratorem umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki upublicznienia, pozycjonowania i ujawnienia w Internecie wystawianych przez Uczestników i Partnerów ofert sprzedaży wierzytelności i danych osobowych Dłużników, również po ich usunięciu z portalu.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§22.
Aktualizacja danych rejestracyjnych


W przypadku zmiany danych teleadresowych, Uczestnik/Partner zobowiązany jest do niezwłocznego - jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia – zmodyfikowania na Koncie swoich danych rejestracyjnych.

§23.
Zmiany w Regulaminie

 1. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, a w przypadku Konta Uczestnik nie dotyczy umów zawartych przed tym terminem.
 2. O ewentualnych zmianach w Regulaminie Administrator informuje Uczestników i Partnerów, wysyłając wiadomość na wskazany adres email.
 3. Wprowadzone zmiany obowiązują Uczestnika po zawarciu umowy z Administratorem na kolejny okres.

§24.
Spory


Sądem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów z udziałem Administratora, jest sąd właściwy miejscowo dla Administratora.

§25.
Sprawy nieuregulowane


Dla spraw nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących ustaw.

§26.
Obowiązywanie Regulaminu


Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018r.

Kanon Dobrych Praktyk Windykacji


Ta witryna używa plików cookies. Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Plików Cookies.